Ostatnio zaktualizowano: 28 grudnia 2019

Przed rozpoczęciem korzystania z witryny https://fundacjanaszefutrzaki.pl („Usługa”) obsługiwanej przez: Fundację Nasze Futrzaki ul.Pogodna 2/19, 77-100 Bytów  KRS 0000240766, NIP: 8421773086, REGON: 362945591 przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”, „Warunki użytkowania”) .

 

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej zależy od akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, możesz nie uzyskać dostępu do Usługi.

 

Konta użytkowników

Tworząc u nas konto, musisz przez cały czas podawać nam dokładne, kompletne i aktualne informacje. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta w naszym Serwisie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę hasła używanego do uzyskania dostępu do Usługi oraz wszelkich działań lub działań pod jego hasłem, niezależnie od tego, czy hasło to pochodzi z naszej Usługi, czy z usługi strony trzeciej.

Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz nas natychmiast powiadomić, gdy dowiemy się o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu swojego konta.

 

Własność intelektualna

Usługa oraz jej oryginalna treść, funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Fundacji Nasze Futrzaki ul.Pogodna 2/19, 77-100 Bytów  KRS 0000240766, NIP: 8421773086, REGON: 362945591  i jej licencjodawców.

 

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Fundację Nasze Futrzaki ul.Pogodna 2/19, 77-100 Bytów  KRS 0000240766, NIP: 8421773086, REGON: 362945591 .

Fundacja Nasze Futrzaki ul.Pogodna 2/19, 77-100 Bytów  KRS 0000240766, NIP: 8421773086, REGON: 362945591 nie ma kontroli i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że Fundacja Nasze Futrzaki ul.Pogodna 2/19, 77-100 Bytów  KRS 0000240766, NIP: 8421773086, REGON: 362945591 nie będzie ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z korzystaniem z takich treści, towarów lub usług lub w związku z nimi na lub za pośrednictwem takich witryn lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i politykami prywatności stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

 

Zakończenie

Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz Warunki.

Wszelkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać wypowiedzenie, zachowują ważność po wygaśnięciu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje konto natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz Warunki.

Po rozwiązaniu Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygasa. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Wszelkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać wypowiedzenie, zachowują ważność po wygaśnięciu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

 

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem polskim bez względu na przepisy kolizyjne.

Nasz brak egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważany za zrzeczenie się tych praw. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całą umowę między nami dotyczącą naszej Usługi i zastępują i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy między nami dotyczące Usługi.

 

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie wyrażasz zgody na nowe warunki, przestań korzystać z Usługi.

 

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszych warunków, skontaktuj się z nami.